انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید. تا بتوانیم بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه کنیم.

واحد پشتیبانی ثبت اصناف
صفحه اصلی article-مقاله آتلیه عکاسی آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی
آتلیه عکاسی

آتليه عکاسی

برای مشاهده آگهی های آتلیه عکاسی کلیک کنید

کدام مکانھا برای آتليه عکاسی مناسب می باشد؟

شاید نکاتی در مورد انتخاب آتليه عکاسی باشد که کمتر کسی به آن توجه می کند اما تجربه نشان داده که حتی آدرسی که شما برای آتليه عکاسی منتشر می کنيد می تواند تاثير بسزایی در جذب مشتری داشته باشد، این نکته که آدرسی که قرار است مقصد ما باشد چگونه می تواند نظر ما را برای رفتن یا نرفتن تغيير دھد را تقریبا ھمه ی ما تجربه کرده ایم و تجربه نشان داده که آدرس پرت و گيج کننده برای آتليه ی عکاسی می تواند دليل موجھی برای منصرف کردن مشتریان باشد. نکته ی قابل توجه دیگر این است که آتليه عکاسی نباید از خيابانھای اصلی دور باشد تا مشتریانی که با وسایل عمومی حمل ونقل سفر می کنند برای رسيدن به آتليه ی عکاسی با مشکل روبرو نشوند و دیگر اینکه مکان آتليه ی عکاسی باید طوری انتخاب شود که از ھمه جای شھر امکان سفر به آنجا فراھم باشد و با مانع بزرگی به نام ترافيک کمتر برخورد داشته باشد. چگونه ساختمانی را برای آتليه عکاسی می توان انتخاب کرد؟ شاید جالب باشد که بدانيم ساختمانھایی که اداری ھستند و رفت و آمد در آنھا بسيار صورت می پذیرد مکان مناسبی برای افتتاح آتليه عکاسی نمی باشد. حتما این سئوال در ذھن ھمه ی ما پدیدار می شود که چرا باید از مکان ھای آرام برای تاسيس یک آتليه عکاسی استفاده کرد؟ نکته ی قابل توجه در پاسخ به این پرسش این است که قالبا عروس و دامادی که برای ثبت خاطرات خوش زندگی خود به آتليه عکاسی می آیند دوست دارند از نگاه خيره ی مردم در اماکن شلوغ در امان باشند و ھمين طور مایلند که در مکانی با حس لطافت و آرامشی خاص دقایق را
سپری کنند. این نکته در مورد مادری که می خواھد از فرزند کوچک خود در آتليه عکاسی، عکسی زیبا ثبت کند نيز صدق می کند او بيشتر مایل خواھد بود که آتليه ی عکاسی را انتخاب کند که بتواند در محيطی آرام و با آرامش تصویری از چھره ی فرزندش ثبت شود. لازم به ذکر است که حتی داشتن آسانسور در ساختمانی که آتليه در آن واقع شده خود از ملزومات می باشد. زیرا بالا و پایين رفتن از پله ھای آتليه ی عکاسی برای سوژه ھای عکاسی به خصوص عروس و داماد، و یا مادری ھمراه فرزند کوچکش می تواندمشکل ساز باشد. برای انتخاب بھترین آتليه عکاسی که با موقعيت مالی شما ھم مناسب باشد شاید نياز باشد که مدتی وقت بگذارید و تحقيقی انجام دھيد که  قطعا نتيجه ی این تحقيق ليستی از بھترین آتليه ھای عکاسی می تواند باشد که شما از ميان ھزاران آتليه عکاسی با توجه به موقعيت مالی و... خود انتخاب کرده اید. البته ناگفته نماند که بسياری از تالارھای عروسی قانون خاص خود را دارند که شما حتما باید از آتليه ی عکاسی تالار وھمين طور عکاس و فيلمبردار تالار برای مراسمتون استفاده نمایيد. که در این صورت دیگر حق انتخاب آتليه ی عکاسی از شما صلب خواھد شد و شما به ناچار مطيع امر خواھيد شد، البته گاھی اوقات می توان برای رضایت خاطر خودتان برای مراسم خارج از تالار از آتليه ی عکاسی  مورد تایيد خود و خانواده یتان بخواھيد تا لحظات شيرین زندگی شما را  برایتان ثبت کند.

توصيفی از فضای داخلی آتليه عکاسی: 

شاید بھتر باشد ھنگام عکس گرفتن پرتره باید عکاس فاصله مناسبی با سوژه داشته باشد تا عکس در حالت کاملا طبيعی در آتليه عکاسی گرفته شود. بنابراین توصيه می شود اتاقی که در آتليه عکاسی برای گرفتن عکس تجھيز می شود باید که دارای طول مناسبی باشد و عرض آن نيز به دليل اینکه باید فلاشھا در طرفين سوژه قرار گيرند حداقل سه متر باشد. اما در آتليه عکاسی به غير از اتاق عکاسی پرتره باید به مکانھای دیگر در آتليه عکاسی نيز توجه شود، به طور مثال فضایی که قرار است نمونه کارھای آتليه ی عکاسی به دیوار نصب شود و به معرض نمایش گذاشته شود الزاما باید مکانی باشد که دارای نورپردازی ملایمی داشته باشد تا باعث رفلکت شدید و نقطه ای بر روی تصاویر نشود، در ضمن این نکته را نيز باید در نظر داشت که نور زیاد می تواند حس آرامش بخش آتليه عکاسی را متزلزل کند و از طرفی کم بودن نور آتليه عکاسی می تواند باعث شود مشتریان آتليه عکاسی در دیدن نمونه کارھای آتليه عکاسی دچار مشکل شوند. در ھمين خصوص باید این نکته را یادآور شد که نورھای سرد( مانند  لامپ ھای کم مصرف مھتابی) به تنھایی نباید در آتليه عکاسی به کار برده شوند به این دليل که حس صنعتی، سرد و غير ھنری این نورھا در دید مشتریان نيز تاثير سرد و غير ھنری می گذارد. حتی قابل ذکر است که بگویيم سيستم گرمایشی و سرمایشی آتليه عکاسی می تواند بر عملکرد عکاس و جذب مشتری برای آتليه عکاسی بسيار موثر می باشد شاید به نظر نرسد که گرما می تواند عاملی برای پایين آوردن کيفيت کار عکاس باشد چون گرما می تواند باعث براق شدن پوست سوژه گردد که ھمين عامل باعث می شود کيفيت عکس آتليه عکاسی پایين بياید، ھمين طور گرما در محيط آتليه عکاسی می تواند باعث کلافه شدن مشتریان حاضر در آتليه عکاسی شود. در ضمن اگر آتليه عکاسی محيطی سرد به خاطر فراھم نبودن وسایل گرمایشی داشته باشيد ناخودآگاه بر روی پوست سوژه تاثير می گذارد و باعث برجسته شدن روزنه ھای پوست سوژه شده و این موضوع باعث می شود برای روتوش عکس مجبور شوید زمان بيشتری صرف کنيد. کدام آتليه عکاسی را برای جشن عروسی خود بر می گزینيد؟ ماجرا به اینگونه است، که بعد از گذشت چندین سال از مراسم ازدواج شما، تنھا چيزی که به یاد آورنده مھمترین خاطره ی زندگی شما می باشد ھمين فيلم وعکس است که به یادگار مانده است. قطعا این فيلم و عکس ھا توسط آتليه عکاسی گرفته شده که در زمان مراسم شما، منتخب شما و یا خانواده شما بوده است، اما این نکته غير قابل انکار نمی باشد که ھيچ خانواده ای برای امر مھم کوتاھی نمی کند و از بين صدھا آتليه ی عکاسی موجود، بھترین و منصف ترین آتليه عکاسی را انتخاب می کنند. برای انتخاب بھترین آتليه عکاسی که با موقعيت مالی شما ھم مناسب باشد باید تحقيق کرد و ليستی از بھترین آتليه ھای عکاسی را فراھم نمود تا بتوان از ميان آنھا بھترین را انتخاب کرد. البته ناگفته نماند که بسياری از تالارھای عروسی قانون خاص خود را دارند و به شما اجازه نمی دھند برای مراسم داخل سالن از فيلمبردار و عکاس مربوط به آتليه عکاسی بيرون استفاده نمایيد، نکته قابل تعمل اینجاست که شما می توانيد برای رضایت خاطر خودتان در حين مراسم از آتليه عکاسی بيرون از تالار که منتخب شما نيز می باشد بخواھيد که ادامه ی مراسم را که در خارج از تالار می باشد را ثبت کنند، که البته این موضوع خود باعث افزایش ھزینه ھا خواھد شد. نکته ی قابل توجه دیگر این است که خانواده ھای مذھبی معمولا درخواست عکاس و فيلمبردار خانم را از آتليه عکاسی دارند. شما باید به این نکته توجه داشته باشيد که ھميشه آتليه ھای عکاسی معروف بھترین نيستند، چه بسا آتليه عکاسی تازه کار می تواند خدمات خلاقانه تر با قيمتھای منصفانه تر ارائه دھند تا دليلی باشد برای جذب مشتری بيشتر.

آشنایی با آتليه عکاسی کودک:

آنچه مسلم است کودکان بھترین سوژه برای عکاسی می باشند و عکس گرفتن از این موجودات دوست داشتنی نياز به تجربه نسبتا زیادی دارد. برای عکس گرفتن از کودکان، شاید بھترین و راحترین کار بردن آنھا به آتليه عکاسی می باشد، از آنجا که بچه ھا صبر و حوصله کمتری دارن و خيلی زود خسته می شوند، مراجعه شما به آتليه عکاسی کودک باعث می شود شما بتوانيد به کمک افراد متخصص، قبل از خسته شدن کودک عکسھایی زیبا از او در آتليه عکاسی ثبت کنيد. قابل ذکر است که در آتليه ی عکاسی علاوه بر افراد ماھر که شما را برای گرفتن عکس بھتر از کودکتان ھمراھی می کنند، وسایلی نيز فراھم است برای سرگرم کردن کودک و ھمين طور وسایلی که بتوان با کمک آنھا تصاویر زیبایی در آتليه ی عکاسی از آنھا ثبت کرد، از جمله وسایلی که می تواند در آتليه عکاسی باعث سرگرمی کودکان شود، آینه است که تقریبا تمام کودکان ھنگامی که تصویر خود را در آینه می بينند واکنش جالبی از خود نشان می دھند که ثبت این لحظات در آتليه عکاسی به ندرت خيلی راحت تر از ثبت آن در مکان ھای دیگر است.  صحنه ی دیگری که در آتليه عکاسی به آن توجه می شود این نکته است که کودکان در ھنگام خوردن خوراکی بھترین سوژه برای عکاسی می باشند.

عکاسی دیجیتال

شکی نیست که عکاسی دیجیتال ما را متحول کرده است. به جز چندین متخصص و متخصص، خیلی از ما هنوز از فیلم استفاده می کنیم.

دوربین های دیجیتال، اکثر ما بهترین نتیجه را از آنها نمی گیریم. ما نقطه و ساقه، و پس از آن تصاویر را در حافظه دوربین ترک، با ایده مبهم است که یک روز ما ممکن است آنها را چاپ و آنها را در یک آلبوم قرار می دهد.

آتلیه عکاسی در تهران

ضربه محکم و ناگهانی:

با وجود راحتی فوق العاده ارائه شده توسط دوربین های دیجیتال، اکثر ما بهترین نتیجه را از آنها دریافت نمی کنیم  
با این وجود، بسیاری از روش های دیگر که می توانید به اشتراک بگذارید و از عکس های خود لذت ببرید، علاوه بر چاپ کردن آنها نیز وجود دارد.

در اینجا ما به شما نشان می دهیم که چگونه عکس های خود را سازماندهی کنید، آنها را بر روی یک تلویزیون قرار دهید، از سایت های اشتراک گذاری عکس آنلاین مانند Flickr و Instagram استفاده کنید و چگونگی به اشتراک گذاری بهترین عکس ها را به کارت های تقویم و تقویم کریسمس. و این تصویری نیست که ما به آن نگاه خواهیم کرد. اکثر دوربین های دیجیتال همچنین می توانند فیلم های ویدئویی را بکشند و ما به شما نشان می دهیم که چگونه از طریق سایت هایی مانند یوتیوب به اشتراک بگذارید.

علاوه بر این، ما نیز به شما در دریافت دوربین مناسب به تناسب نیازهای شما و نحوه استفاده بیشتر از تنظیمات آن توصیه می کنیم. هر کس توانایی گرفتن یک عکس مناسب و معقول را دارد - همه آنها نیاز به کمی کمک دارند.

چگونه می توانم یک عکس درست کنم؟

حتی اگر دارای کمترین فشردگی هستید، همیشه می توانید یک عکس خوب بگیرید. به طور مشابه، استفاده از یک DSLR گران قیمت به این معنا نیست که هیچ یک از تصاویر شما بد نیست.

برای گرفتن یک عکس خوب، دو چیز که همیشه باید در نظر داشته باشید: ترکیب و نور وجود دارد.

ترکیب بندی عکس:

به یاد داشته باشید "قانون سوم". هنگام گرفتن عکس، سعی کنید تصور کنید که دید شما به 9 بلوک برابر با دو خط عمودی و دو خط افقی تقسیم شده است. چشم هنگامی که یک موضوع در آن خطوط تقسیم شده است، لذت می برد. علاوه بر این، به خصوص هنگام گرفتن منظره، سعی کنید آسمان یا زمین را به یک سوم از فضای افقی بکشید.

از نظر شما فکر کن اغلب ما تصاویر را از ارتفاع سر می گیریم. اگر می توانید، خم شوید تا یک دیدگاه جالب تر از حیوان خانگی را بیابید. یا سعی کنید دوربین را تا آنجا که ممکن است نزدیک به چیزی شبیه یک گل بیاورید.

-زاویه خود را تغییر دهید فقط تصویر ساده ای از ستون نلسون را وارد نکنید. شیب دوربین 30 درجه و برخی از سرگرم کننده است.

سبک آتلیه عکاسی:

نمی ترسم برای استفاده از فلش خود در روز. چند بار عکس شخصی از کسی را در روز روشن گرفته اید، فقط برای پیدا کردن چهره خود را به مراتب تاریک است؟ این اتفاق می افتد به این دلیل که سوژه خود را پشت سر آن نور زیاد می کند و دوربین با قرار گرفتن در معرض نور پس زمینه قرار می گیرد و سوژه تیره تر می شود.

برای مقابله با این، به سادگی فلش خود را روشن کنید. اثر چشمگیر و حرفه ای به نظر می رسد.

میزان نور را که به دوربین شما می آید تغییر دهید. برای انجام این کار، شما باید دیافراگم را تنظیم کنید - سوراخ که میزان نور را که دوربین از طریق لنز می آید تعیین می کند.

اگر می خواهید پرتره هایی را که دارای پس زمینه های مبهم زیبا هستند ببرید، دیافراگم را به یک عدد کوچک تغییر دهید، که سوراخ بزرگتری را ایجاد می کند. اگر می خواهید بیشتر موارد را در فوکوس قرار دهید، دیافراگم را به تعداد زیاد تغییر دهید تا دیافراگم کوچکتر را تنظیم کنید.

شما معمولا با انتخاب A در شماره گیری از DSLR یا CSC (به راست) دیافراگم را عوض می کنید، اما شما نمی توانید دیافراگم را بر روی گوشی های هوشمند یا دوربین های فشرده تغییر دهید.

در نهایت سعی کنید دوربین خود را پایدار نگه دارید! تصاویر خیره کننده اغلب نتیجه افرادی هستند که دوربین را به اندازه کافی نگه ندارند.

چگونه می توانم عکس ها را توییت کنم؟

اگر بخواهید عکس های خود را فراتر از دایره فوری دوستان و مخاطبین خود در ایمیل بفرستید، چهار سایت اصلی شبکه های اجتماعی وجود دارد که ایده آل برای نشان دادن توانایی های عکاسی در جهان هستند.

گذاشتن عکس در توییتر:

اگر چه توییتر یک سایت است که در آن کاربران پیامهایی را ارسال می کنند که فقط 140 کاراکتر دارند - به نام 'توییت' - همچنین اجازه می دهد تا شما را به ارسال عکس. برای شروع این کار، باید با بازدید از twitter.com، یک حساب کاربری را در توییتر باز کنید.

هنگامی که شما یک صدای جیر جیر را می نویسید، فقط "اضافه کردن عکس" را در پایین سمت چپ پنجره پاپ آپ فشار دهید. این یک پنجره جدید باز خواهد شد که به شما اجازه می دهد تا از طریق پوشه های خود بروید و تصویری را که مایل به صدای جیر جیر هستید پیدا کنید. شما هنوز هم می توانید متن را به صدای جیر جیر اضافه کنید، که می تواند توضیحی باشد که تصویر دارد و جایی که شما آن را گرفته اید.

به یاد داشته باشید که این تصویر را می توان در سراسر جهان به اشتراک گذاشت. (در روز فردا پوشش خصوصی اینترنت را پوشش خواهیم داد.)

گذاشتن عکس در فیس بوک

فیس بوک برای به اشتراک گذاری تصاویر با دوستان و خانواده بسیار عالی است، هر چند که با توییتر و تمام رسانه های اجتماعی، به یاد داشته باشید که هر چیزی که در فیس بوک قرار داده می تواند با هر کسی کپی شود و به اشتراک بگذارد.

پس از اینکه یک حساب کاربری را در facebook.com ایجاد کردید، با کلیک بر روی نماد نارنجی در وسط صفحه بالای صفحه همراه با کلمات «اضافه کردن عکس / ویدیو» کلیک کنید. پس از آن گزینه ای برای اضافه کردن یک عکس تنها یا ایجاد یک کل آلبوم به شما داده می شود.

با کلیک بر روی هر دو دکمه یک پنجره جدید باز می شود، که در آن شما می توانید فایل های عکس را که شما می خواهید در فیس بوک منتشر کنید را انتخاب کنید.

هنگامی که تصویر یا تصاویر مورد نظر خود را انتخاب کرده اید، «انتخاب» یا «باز» را فشار دهید و عکس ها در فیس بوک بارگذاری می شوند.

پس از آپلود، شما می توانید اطلاعات مربوط به آنها را اضافه کنید و حتی چهره ها را در تصاویر نشان می دهید و نام آنها را می بینید.

فلیکر

از تمامی سایت های رسانه های اجتماعی، فلیکر همان است که در اصل برای به اشتراک گذاری عکس ها اختصاص داده شده بود.

همانطور که فلیکر متعلق به یاهو است، هنگامی که یک حساب کاربری را در flickr.com باز می کنید، شما به صورت خودکار یک حساب یاهو را باز می کنید.

یکی از بهترین چیزهایی که در مورد فلیکر اتفاق می افتد این است که هزاران نفر از گروه های افرادی که علاقمند به دیدن انواع خاصی از تصاویر هستند، از جمله قطار بخار و یا زنبوری هستند. این یک راه عالی برای ارتباط با دامپزشکان دوستداشتنی است.


به محض باز کردن یک حساب کاربری، می توانید شروع به اضافه کردن عکس کنید. در نوار بالای صفحه، «آپلود» را انتخاب کنید و سپس «انتخاب عکسها و ویدیوها» را انتخاب کنید.

پنجره جدید باز می شود که در آن شما می توانید تصاویری را که می خواهید به سایت انتشار دهید انتخاب کنید.

پس از آپلود تصاویر، می توانید توضیحات را اضافه کنید و تنظیمات حریم خصوصی را تنظیم کنید تا تعیین کنید چه کسی می تواند آنها را ببیند.

شما می توانید تصاویر را با اضافه کردن آنها به گروه ها یا ارسال آنها به سایر حساب های رسانه ای اجتماعی که ممکن است داشته باشید، مانند توییتر و فیس بوک به اشتراک بگذارید.

نمایش مشخصات عمومی تصوایر

Instagram یک برنامه بسیار محبوب است که شما را قادر می سازد تصاویر را بر روی گوشی هوشمند خود اضافه کنید، جلوه های ویژه و زیرنویس ها را اضافه کنید، سپس آنها را در وب سایت Instagram به اشتراک بگذارید.

ابتدا باید برنامه را از فروشگاه برنامه اپل، فروشگاه Google Play یا Windows Marketplace دانلود کنید. وقتی اولین بار برنامه را باز کردید، باید یک حساب کاربری را ثبت کنید.

پس از انجام این کار Instagram به شما اجازه می دهد دوستان خود را پیدا کنید که از Instagram نیز استفاده می کنند و شما می توانید آنها را دنبال کنید. برای انجام این کار، باید Instagram را مجاز به دسترسی به هر یا هر حساب توییتر، فیس بوک یا گوگل خود کنید.

 برای گرفتن عکس در Instagram، آیکون میانبر در ردیف پایین را فشار دهید. این عملکرد دوربین را باز می کند. تصویر را با فشار دادن دکمه بزرگ آبی در پایین نگاه دارید.

بعد از اینکه عکس خود را گرفته اید، اکنون می توانید عناصر مختلفی مانند ساختن آنها را به نظر می رسانید و یا رنگ را افزایش می دهید. با کشیدن نمادهای اثرات به سمت چپ و راست، از میان محدوده حرکت کنید و سپس روی اثری که ممکن است بخواهید کلیک کنید. اگر شما آن را دوست ندارید، یا یک اثر دیگر را انتخاب کنید، یا به قسمت «Normal» بروید و روی آن کلیک کنید.

هنگامی که دستکاری خود را به پایان رسانید، روی فلش راست راست آبی در بالای صفحه ضربه بزنید. اکنون گزینه ای برای اشتراک گذاری عکس در صفحه Instagram خود به شما داده می شود. «پیروان» را فشار دهید و تیک بزرگ را در بالا سمت راست صفحه انتخاب کنید.

اگر می خواهید تصاویر خود را بر روی دسکتاپ یا رایانه لوحی خود مشاهده کنید، به سادگی می توانید به instagram.com در مرورگر وب خود بروید.

چگونه عکس های خود را در eBay قرار دهید


eBay یک سایت است که بسیاری از ما از آن برای خرید چیز استفاده می کنند، اما بسیاری از آنها در مورد فروش چیزهایی که در آنجا وجود دارد، حائز اهمیت هستند، زیرا تصاویر آپلود به نظر می رسد بسیار پیچیده است. در حقیقت، این نیست، زیرا این مراحل به شما نشان می دهد.


1. عکس موردی که شما در حال فروش آن هستید را بگیرید. سعی کنید به خوبی تصویر را روشن کنید و آن را در برابر یک پس زمینه خوب قرار دهید. سعی کنید مانند تبلیغ کننده فکر کنید

همچنین، در صورت لزوم، با یک خط کش کنار جسم یا یک شیء آشنا مانند یک سکه یا یک لیوان، حس اندازه را به آن بدهید.


2. روی دسکتاپ کامپیوتر خود، یک پوشه به نام eBay sales ایجاد کنید. در حال حاضر دوربین خود را با رایانه USB خود که با آن عرضه شده است، وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که دوربین شما روشن است

اکنون شما قادر به وارد کردن تصویر از حافظه دوربین و قرار دادن آن در پوشه فروش eBay خواهید بود. پس از وارد کردن، شما می توانید دوربین را قطع کرده و آن را خاموش کنید.


3. حالا به ebay.co.uk بروید و وارد حساب کاربری خود شوید. در بالای صفحه، «فروش» را انتخاب کنید و به پایین بروید و «فروش یک آیتم» را انتخاب کنید.


4. شروع به وارد کردن جزئیات اولیه آنچه که شما می فروشید، سپس دکمه آبی «ادامه» را فشار دهید.


5. در صفحه بعد، شما می توانید بسیاری از جزئیات بیشتر در مورد مورد شما فروش، و همچنین می توانید به اضافه کردن عکس خود را. روی «افزودن تصاویر» کلیک کنید.


6. در پنجره پاپ آپ که ظاهر می شود، روی برگه ای که در بالای کادر «Basic» قرار دارد ضربه بزنید. سپس "مرور" را انتخاب کنید. پنجره دیگری به نظر می رسد که شما را قادر می سازد تا از طریق پوشه های خود مرور کنید. پوشه جدید فروش eBay را پیدا کنید، آن را باز کنید، و سپس عکسی از موردی که فروش می دهید را انتخاب کنید.


حالا بر روی 'آپلود' کلیک کنید بسته به سرعت باند پهن شما، تصویر باید چند ثانیه برای بارگذاری باشد.


7. پس از انجام این کار، پنجره بازشو بسته خواهد شد و اکنون می توانید وارد جزئیات مربوط به مورد خود شوید.


فیلم های خود را در یوتیوب قرار دهید

همانطور که بسیاری از دوربین های دیجیتال نیز می توانند فیلم برداری کنند، اکنون فیلم های کوتاه خود را با خانواده و دوستان خود - و یا با همه در جهان!

*با این حال بهترین سایت برای انجام این کار با یوتیوب است و راه های مختلفی برای آپلود فیلم بر روی آن وجود دارد. قبل از انجام این کار، باید از وب سایت YouTube دیدن کنید و یک حساب کاربری را باز کنید. اگر شما یک حساب Google دارید، می توانید به سادگی با این کار وارد شوید.

از تلفن Android شما:


به برنامه Photos خود بروید و سپس ویدیویی را که میخواهید به اشتراک بگذارید انتخاب کنید. دکمه اشتراک گذاری arrow را در بالای صفحه فشار دهید و سپس از منوی کشویی YouTube را انتخاب کنید. جزئیات ویدیو خود، تنظیمات حریم خصوصی خود را وارد کنید و دکمه آپلود را در سمت راست بالا انتخاب کنید.


✓بسته به حجم فیلم و سرعت اتصال اینترنتی شما، آپلود ممکن است چندین دقیقه طول بکشد. وقتی آماده است، به شما یک لینک وب یوتیوب داده می شود که می توانید با دوستان و خانواده آن را به اشتراک بگذارید.


از آی فون خود را:

*به برنامه Photos خود بروید، سپس ویدئو مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب کنید. روی «بعدی» در بالا سمت راست صفحه کلیک کنید و سپس «یوتیوب» را انتخاب کنید.

*جزئیات ویدیو خود، تنظیمات حریم خصوصی خود را وارد کنید و سپس دکمه Publish را در بالا سمت راست انتخاب کنید.

*بسته به حجم فیلم و سرعت اتصال اینترنتی شما، آپلود ممکن است چندین دقیقه طول بکشد. وقتی آماده است، به شما یک لینک وب یوتیوب داده می شود که می توانید با دوستان و خانواده آن را به اشتراک بگذارید.


از تلفن ویندوز خود:


باز اینترنت اکسپلورر و رفتن به youtube.com/upload. به حساب Google خود وارد شوید روی «انتخاب فایل ها برای آپلود» ضربه بزنید و ویدئو مورد نظر را انتخاب کنید. ویدیو اکنون آپلود خواهد شد

از لپ تاپ یا دسکتاپ شما:


اول، دوربین خود را به رایانه خود وصل کنید و فایل ویدیویی را به یک پوشه آپلود کنید، همانطور که یک عکس می کنید. (به چگونگی انتقال عکس های من در صفحه قبلی مراجعه کنید؟)

سپس از youtube.com بازدید کنید و با جزئیات حساب کاربری خود وارد شوید. در بالای سمت راست صفحه روی «آپلود» ضربه بزنید

در صفحه بعد، آیکون فلش قرمز و سفید بزرگ را فشار داده و سپس فایل ویدئویی خود را که می خواهید آپلود کنید را انتخاب کنید. این سایت به شما از طریق گزینه هایی نظیر دادن توضیحات ویدئویی و تنظیمات حریم خصوصی آن قبل از آپلود آن، راهنمایی می کند.

انتخاب یک دوربین عکاسی

چهار نوع دوربین دیجیتال در بازار وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایب است.

دوربین عکاسی

همانطور که بیشتر ما گوشی های هوشمند داریم، یکی از این ویژگی ها را داریم. بعضی از گوشی های هوشمند دارای دو دوربین هستند، که یکی از آنها برای تماس های ویدئویی و یا گرفتن عکس از خود در حال حاضر است.

مزایا:

همیشه در دست؛ بسیاری از برنامه ها برای کمک به بهبود تصاویر شما؛ عکس ها را آسان از طریق ایمیل و رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبطمجموعه ساختمانی شیک و پیک

دکوراسیون منزل و بهترین طراحی داخلی منزل ایرانی و تزئینات داخلی منزل و اتاق خواب عروس در تهران با قیمت ارزان از لحاظ ظاهری بین اصطلاحات “معماری ساختمان ” ، ” طراحی داخلی” و ” دکوراسیون منزل ” تفاوت وجود دارد. تمایز و فرق بین حرفه های مختلف چیست؟ این تمایز بست ...

بیشتر بخوانید »

تعمیر و نصب کرکره برقی

نصب انواع درب های کرکره برقی در تهران با قیمت ارزان شرکت ما نزدیک به یک دهه است که با به کار گیری  مهندسین برق و نیروهای خبره در زمینه نصب کرکره برقی در تهران و سایر شهرهای کشور میتواند این ادعا را داشته باشد که به یکی از بزرگترین مجموعه ها در این زمینه تبدیل شده است . جهت نصب ...

بیشتر بخوانید »

فروش انواع واتراستاپ ( واتر استاپ )

سایت خرید واتراستاپ با قیمت ارزان در تهران و ارسال به سراسر کشور فروش جدیدترین مدل های واتراستاپ با قیمت بسیار مناسب و ارزان در تهران و ارسال به سراسر کشور توسط مجموعه ساختمانی شیک و پیک . جهت خرید واتراستاپ با انواع متراژ و ابعاد و کیفیت اصل و اورجینال میتوانید با شماره تماس ...

بیشتر بخوانید »

3

3

3